???????????????)

???????????????????????????????????? ?????????????????

 

??????? ??????????????????????????????????????? ??

 • ????
 • ???
 • ??????
 • ?????
 • ????????
 • ???
 • ???
 • ??????
 • ????
 • ???
 • ???????????

 

????????? ?????????????????

1????????????

2???????????????????

3???????????????????????

 

????????????2013?2?25?? ?????????

 

???? ???????? ??????? ???????PR??? ??
????

8

25

23

56

????

198

150

142

490

??

206

175

165

546

 

??????? ???? ???? ??
??

29

11

40

??

41

2

43

??

32

2

34

 

??????????????PR????2013?4?8????????????????PR????5???????????????????

 

???

??????

????: 2013?3?20?EOI????

2013?3?20?????EOI???????????:

 

499?140?????EOI?????;

99?100-135?, ?Skilled Employment Job Offer?Current Skilled Employment ???EOI??????

 

????598?EOI??, ?1117????,????????10.9%.???:

 

EOI??                                    ??????            ??????            ??

140????

?JOB OFFER                              388                           23                            411

??JOB OFFER                            3                                      85                         88

100-135??JOB OFFER              97                                  2                        99

130-135??15?                          0                                   0                          0

??????

 

 

???JOB OFFER???           485                               25                     510

??JOB OFFER ???                 4                                85                   8

??                                                  488                                   110                    598

 

 

?2003?12?????????????154212?EOI??, ?346511????.

 

???2013?3?19?, 12/13??????????????????:

 

????????                 ??????                     ?????

??                ??                 ??        ??                      ??    ??

??/??   6664           14681                  6336       13126                    1403     3116

????    9242        15008               7942     9893                        614   906

????    802        2137                  941         2100                86        229

??            16708     31826          15219        25119                        2103              4251

 

 

 

???

??????

?????????????(?)

2013?3?11?? ????????????????????????? ?????????????????????.

??????? ????????2012?????????????????????????

????????????????

?2012????????????????????????????????Immigration Protection Tribunal, ??IPT?????????????????????????????????????????

50???????

?2012?9?????????????? “ Working Capital” ( ????) ?????50??????????????

????? ?2012?12?11?IPT???????????????IPT???????????????50????? ???????????????????????? ??????
??????/??????

?2012?12????????????IPT????????????????????????????????????????????????????

??10??????????IPT???????????????????????????????????????????? ??????

????????????????IPT????????????????????????????????? ??????

??????

???????IPT??????????? ???????????? ??????

?????2011?6?????????????????????

??????????????????????

??????? ???????????????

?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????“??????”?????????? ????????????????????? ????????????????

?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????? ????????? ?????????????????????????

??????????? ???????????

??????????????????????????????? ?????????

???
??????

????: 2013?3?6?EOI????

TO: ????

FROM: ??????

SUBJECT: ??????

DATE: 8 Mar 2013

 

??????????

????: 2013?3?6?EOI????

 

2013?3?6?????EOI???????????:

 

484?140?????EOI?????;

132?100-135?, ?Skilled Employment Job Offer?Current Skilled Employment ???EOI?????;

 

????616?EOI??, ?1304????,????????10.6%.???:

 

EOI??                      ??????      ??????     ??

140????

?JOB OFFER                             379        24         403

??JOB OFFER                             3        78          81

100-135??JOB OFFER           122        10         132

130-135??15?                          0         0           0

??????

 

 

???JOB OFFER???             501        34         535

??JOB OFFER ???                  3        78           81

??                                               504       112          616

 

 

?2003?12?????????????153614?EOI??, ?345394????.

 

???2013?3?5?, 12/13??????????????????:

 

????????        ??????              ?????

??      ??            ??        ??                 ??      ??

??/??       6726   14855           5906      12231                 1293     2907

????        9358   15212           7322       9099                      575      848

????          683    1855             881       1970                          83      221

??                16767  31922           14109      23300                   1951     3976

 

 

 

???

??????