2016?4?28???

??????????

 

 • ????: 2016?4?27?????EOI?????
 • ????????????????????

 

2016?4?27?????EOI???????????:

703?140?????EOI?????;

128?100-135?, ?Skilled Employment Job Offer?Current Skilled Employment ???EOI?????;

 

????831?EOI??, ?1826????,????????13%????:

 

EOI??                    ??????      ??????     ??

140????

?JOB OFFER                   526                     38               564

??JOB OFFER                  5                    134               139

100-135??JOB OFFER   116                    12               128

??                                     647                   184               831

 

 

2016?4?13??????EOI??????????????11????80?90??EOI????????47?EOI??????

 

???????????????????????????????????????????????????????????

?????????????????????????????

 

 1. ???????????????????????
 2. ???????????????Work To Residence Visa??????????????
 3. ????$45000;
 4. ?????????
 5. ??????????55?????
 6. ???????????????
 7. ???????????????

?????????

 1. ??????????????????
 2. ????????????????

????????????????????????????

 

???

??????

2016?4?15???

 

??????????

????:

2016?4?13?????EOI???????????:

 

649?140?????EOI?????;

116?100-135?, ?Skilled Employment Job Offer?Current Skilled Employment ???EOI?????;

 

????765?EOI??, ?1627????,????????17%????:

 

EOI??                        ??????      ??????    ??

140????

?JOB OFFER                      478                       37               515

??JOB OFFER                     3                       131              134

100-135??JOB OFFER     104                     12                116

??                                      585                      180               765

 

 

 

???????????????OPEN?????????????????????????????????????????

 

????????????????????????????Restaurant Manager????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 

??????????????????????????????????????????????

 

??????????Café??????????????????????????????????????????1?????????????????????2????????????????????Restaurant?café???????????????????????????????????????????????????????????

 

???????????????“?”???????????????????????

 

???????????????????????????????????????????????????????????????????Logo; ??????????????????????????????????

 

????????????????????????????????????????Café/Restaurant Manager???????Supervisor.

 

????????????????????????????????????????“??”??????????????Manager??????????????????????????????????????????????????????????????????????

 

???????????????????????Manager Assistant?????????????????

 

?Silver Fern Job Search Visa????????????????Skilled Employment??????Silver Fern Practical Experience Visa??????? Manager Assistant????????Skilled Employment????????????????

 

???

??????

 

2016?3?31???

??????????

????: 2016?3?30?????EOI?????

???????????

 

2016?3?30?????EOI???????????:

629?140?????EOI?????;

121?100-135?, ?Skilled Employment Job Offer?Current Skilled Employment ???EOI?????;

 

????750?EOI??, ?1582????,????????12%????:

 

EOI??                      ??????       ??????     ??

140????

?JOB OFFER                    449                     36                 485

??JOB OFFER                  7                     137                 144

100-135??JOB OFFER   113                      8                  121

??                                     569                    81                  750

 

 

2016?3?30??????EOI??????????????13????79?92??EOI????????45?EOI??????

 

???????????????????????????????????????????????????????????

 

?????????????????????????????????????????????????????????

?????????????????????????????

 

?????????????????????????????????????????????????????

???????PRV?????????????????????????????????????

 

??????????????????????????????????????????????????????????

???????????????????“??”???????????????

 

?????????????????????????????????????????????????????????????

?????????????Character Waiver ( ????)?

 

??????????????????PR??????????????PR.???????????????????????????

???????????????PR??????????????????????????

 

     ???

??????